گواهینامه ISO

گواهینامهISO

 

 

شرکت آکادمی مجازی ایرانیان  به عنوان نماینده شرکت TUV UK&i در ایران و یک مجموعه ی مستقل در صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت و کیفیت فعالیت مینماید.با توجه به قوانین بین المللی جهت صدور گواهینامه ایزو عموما شرکتهای CB تحت اعتبار مرجع اعتبار بخسی کشور خود فعالیت میکنند.

با توجه به وجود مرکز ملی تایید صلاحیت موسسه استاندارد ایران (NACI) شرکت مذکور پس از پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۱ اقدام به دربافت مجوز ار مرکز تایید صلاحیت نمود و پس از ممیزی آن مرکز محترم موفق به تایید و توصیه جهت صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت گردید.

این بدین معناست که سازمان ها وشرکتهای دولتی و خصوصی می توانند تقاضای صدور گواهینامه های سیستم مدیریت را بانهایت کیفیت و کمال بی طرفی از شرکت ( Testing Users & Verification (UK&i را داشته باند.