گواهینامه انجمن های ملی

گواهینامه انجمن های ملی

 

آکادمی مجازی ایرانیان برودی دوره های با شکل جدیدی از آموزش مجازی  برگزار خواهد کرد که در جهت تعامل با انجمن های علمی آموزش کشور است که قرارداد آموزش این انجمن ها در اختیار گروه آموزش آکادمی مجازی ایرانیان میباشد. از این رو به زودی شاهد اعطای گواهینامه های معتبر مشترک بین گروه آموزش آکادمی مجازی ایرانیان  و این دسته از انجمن های علمی در کشور خواهید بود که این گواهینامه ها اعتبار استخدامی در شرکت ها یا ارتقای شغلی در شرکت های خصوصی را به همراه خواهد  داشت.