پروانه رسمی از وزارت کار

پروانه رسمی از وزارت کار

آز آنجایی که مخاطبین اکثر دوره های اکادمی از گروه های جویای کار هستند با امید به کمک به این عزیزان این مجموعه اقدام به دریافت مجوز جهت فعالیت در زمینه های اشتغال سازی نمود است. به صورتی که به غیر از گواهی سازمان فنی حرفه ای کشور که بعنوان مجوز اصلی آموزشگاهی این آکادمی محسوب می شود، مجوز دیگری نیز بعنوان فعالیت در زمینه کسب و کار دریافت گردیده تا شرایط مناسب برای خدمت رسانی مطلوب به مخاطبین گرامی فراهم گردد.