سایر دوره های مهندسی

 

 

 

ردیف نام دوره مدت دوره
(ساعت)
مدرس هزینه
(ریال)
گواهینامه ها
بیشتر
۱ بازرسی جوش سطح ۱ و ۲
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ دکتر انصاری ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۲ بازرسی سندبلاست و رنگ
سطح ۱ و ۲
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ مهندس میرحسینی ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳ بازرسی جوش در ساختمان
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ دکتر انصاری ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۴ بازرسی سازه های فلزی
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ دکتر انصاری ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۵ بازرسی خطوط لوله انتقال
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۶ بازرسی لوله کشی صنعتی
(گروه بازرسی فنی)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۷ بازرسی مخازن ذخیره
(گروه بازرسی فنی)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۸ بازرسی مخازن تحت فشار
(گروه بازرسی فنی)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۹ کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
۱ – QC
(گروه بازرسی فنی)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۰ کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
۲ – QC
(گروه بازرسی فنی)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۹۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۱ بازرسی چشمی جوش – VT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۶۰ دکتر انصاری ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۲ بازرسی مایع نافذ – PT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۳ بازرسی ذرات مغناطیسی – MT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۴ تفسیر تست رادیوگرافی – RTI
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۸۰ مهندس امینی ___ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۵ تست التراسنیک – UT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۸۰ مهندس امینی ___ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۶ تست جریان های گردابی – ET
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۸۰۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۷ بازرسی رنگ و پوشش سطح ۱
(گروه حفاظت از خوردگی)
۴۰ مهندس میرحسینی ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۸ بازرسی رنگ و پوشش سطح ۲
(گروه حفاظت از خوردگی)
۴۰ مهندس میرحسینی ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۱۹ حفاظت کاتدیک در خطوط لوله
(گروه حفاظت از خوردگی)
۴۰ مهندس میرحسینی ۸۰۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۲۰ استاندارد AWS D1.1
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۱ استاندارد API 1104
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۲ استاندارد API 650
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۳ استاندارد IPS
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۴ کلید فولاد سطح ۱ و ۲
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۵ نشریه های سازمان نظام مهندسی
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۶ نشریه ۲۲۶ سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۵۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۷ نشریه ۳۰۶ سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۵۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۸ طراحی جوش در سازه های فلزی
(گروه طراحی و محاسبات)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۵۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۲۹ کلید فولاد (طراحی) سطح ۱ و ۲
(گروه طراحی و محاسبات)
۴۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۳۰ بازرسی جوش در ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
۶۰ دکتر انصاری ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳۱ نقشه کشی صنعتی سطح ۱
(گروه مهندسی عمران)
۴۰ دکتر تیر افکن ۵۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳۲ نقشه کشی صنعتی سطح ۲
(گروه مهندسی عمران)
۴۰ دکتر تیر افکن ۵۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳۳ آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۶۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
۳۴ زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح ۱
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
۴۰ دکتر باقری ۶۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات
۳۵ زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح ۲
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
۴۰ دکتر باقری ۶۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات
۳۶ زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح ۳
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
۴۰ دکتر باقری ۶۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات
۳۷ ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
سطح ۱ و ۲
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
۴۰ مهندس حیدری ۶۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳۸ ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
پیشرفته
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
۴۰ مهندس حیدری ۷۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۳۹ ایمنی جرثقیل های صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
۴۰ مهندس حیدری ۶۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۴۰ ایمنی در کارخانه صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
۶۰ مهندس حیدری ۹۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۴۱ کنترل کیفیت سطح ۱ – QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۴۲ کنترل کیفیت سطح ۲ – QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
۶۰ مهندس ادب آوازه ۷۸۰,۰۰۰ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
۴۳ سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008
(گروه کنترل کیفیت جامع)
۴۰ دکتر ریاحی ۴۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات
۴۴ سیستم مدیریت یکپارچهIMS
(گروه کنترل کیفیت جامع)
۴۰ دکتر ریاحی ۴۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات
۴۵ تشریح معیارهای مدل EFQM
(گروه کنترل کیفیت جامع)
۴۰ دکتر ریاحی ۴۸۰,۰۰۰ انجمن کیفیت ایران جزئیات