سایر دوره های مهندسی

 

 

 

ردیف نام دوره مدت دوره
(ساعت)
مدرس هزینه
(ریال)
گواهینامه ها
بیشتر
1 بازرسی جوش سطح 1 و 2
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
2 بازرسی سندبلاست و رنگ
سطح 1 و 2
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس میرحسینی 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
3 بازرسی جوش در ساختمان
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
4 بازرسی سازه های فلزی
(گروه بازرسی فنی)
60 دکتر انصاری 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
5 بازرسی خطوط لوله انتقال
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
6 بازرسی لوله کشی صنعتی
(گروه بازرسی فنی)
60 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
7 بازرسی مخازن ذخیره
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
8 بازرسی مخازن تحت فشار
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
9 کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
1 – QC
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
10 کنترل کیفیت در پروژه های صنعتی
2 – QC
(گروه بازرسی فنی)
40 مهندس ادب آوازه 980,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
11 بازرسی چشمی جوش – VT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
12 بازرسی مایع نافذ – PT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
13 بازرسی ذرات مغناطیسی – MT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
14 تفسیر تست رادیوگرافی – RTI
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
80 مهندس امینی ___ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
15 تست التراسنیک – UT
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
80 مهندس امینی ___ موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
16 تست جریان های گردابی – ET
(گروه آزمایشات غیرمخرب)
40 مهندس ادب آوازه 800,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
ASNT LEVEL I & II
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
17 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
18 بازرسی رنگ و پوشش سطح 2
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
19 حفاظت کاتدیک در خطوط لوله
(گروه حفاظت از خوردگی)
40 مهندس میرحسینی 800,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
20 استاندارد AWS D1.1
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
21 استاندارد API 1104
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
22 استاندارد API 650
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
23 استاندارد IPS
(گروه استاندارد و آیین نامه)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
24 کلید فولاد سطح 1 و 2
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
25 نشریه های سازمان نظام مهندسی
(گروه استاندارد و آیین نامه)
60 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
26 نشریه 226 سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
27 نشریه 306 سازمان مدیریت
(گروه استاندارد و آیین نامه)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
28 طراحی جوش در سازه های فلزی
(گروه طراحی و محاسبات)
40 مهندس ادب آوازه 580,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
29 کلید فولاد (طراحی) سطح 1 و 2
(گروه طراحی و محاسبات)
40 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
30 بازرسی جوش در ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
60 دکتر انصاری 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
31 نقشه کشی صنعتی سطح 1
(گروه مهندسی عمران)
40 دکتر تیر افکن 580,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
32 نقشه کشی صنعتی سطح 2
(گروه مهندسی عمران)
40 دکتر تیر افکن 580,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
33 آیین نامه های نظام مهندسی ساختمان
(گروه مهندسی عمران)
60 مهندس ادب آوازه 680,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان جزئیات
34 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 1
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
35 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 2
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
36 زمانبندی و کنترل
پروژه های صنعتی سطح 3
(گروه مدیریت و برنامه ریزی پروژه)
40 دکتر باقری 680,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
37 ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
سطح 1 و 2
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 680,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
38 ایمنی و بهداشت صنعتی HSE
پیشرفته
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 780,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
39 ایمنی جرثقیل های صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
40 مهندس حیدری 680,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
40 ایمنی در کارخانه صنعتی
(گروه ایمنی و بهداشت صنعتی)
60 مهندس حیدری 980,000 انجمن کیفیت ایران
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
41 کنترل کیفیت سطح 1 – QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
42 کنترل کیفیت سطح 2 – QC
(گروه کنترل کیفیت جامع)
60 مهندس ادب آوازه 780,000 موسسه آکادمی مجازی ایرانیان
شرکت BOW انگلستان (تحت نظر TWI انگلیس)
سازمان فنی و حرفه ای کشور
دانشگاه صنایع و معادن ایران
جزئیات
43 سیستم مدیریت کیفیت
ISO 9001:2008
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
44 سیستم مدیریت یکپارچهIMS
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات
45 تشریح معیارهای مدل EFQM
(گروه کنترل کیفیت جامع)
40 دکتر ریاحی 480,000 انجمن کیفیت ایران جزئیات