سایر دوره های معماری و عمران

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

150 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 168000 ثبت نام

دوره آموزشی عکاسی

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی سبک شناسی در دکوراسیون

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری سطح 2

100 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 168000 ثبت نام

دوره آموزشی تکنیک عکاسی معماری

140 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری سطح 3

80ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 168000 ثبت نام

دوره آموزشی فنگ شویی

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی نقشه کشی معماری SDR MAP

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی اصول چیدمان در دکوراسیون

40ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی SAP2000

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 158400 ثبت نام