سایر دوره های معماری و عمران

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری

۱۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۶۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی عکاسی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی سبک شناسی در دکوراسیون

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری سطح ۲

۱۰۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۶۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تکنیک عکاسی معماری

۱۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری سطح ۳

۸۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۶۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی فنگ شویی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی نقشه کشی معماری SDR MAP

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی اصول چیدمان در دکوراسیون

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی SAP2000

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۵۸۴۰۰ ثبت نام