سایر دوره های مدیریت

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار

۳۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/ بین المللی ۳۷۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت پروژه

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

۶۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(عمومی)

۲۰۰ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۵۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(استراتژی)

۲۰۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار پیشرفته

۲۰۰ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۸۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کیفیت

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بازرگانی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بیمه

۱۲۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت جهانگردی

۱۲۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی

۶۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت آموزشی

۲۰۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

۹۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۴۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور شهری

۴۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی کارآفرینی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت رسانه

۶۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با امور گمرکی

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور فرهنگی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ایده ها ی کسب و کارآفرینی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت رستوران داری

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بانکداری الکترونیکی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۵ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی و ریسک

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور اداری

دوره جدید

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (بازاریابی)

۲۰۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت دانش

۴۵ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای ورزشی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت دولتی

۶۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

دوره جدید

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سرمایه در بورس(تحلیل تکنیکال)

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ریسک

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارزش

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت انبار

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بانکداری

۱۲۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۹۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سرمایه های فکری

۵۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین SCM

۲۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت گردشگری

۳۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار ورزشی

۲۰۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۷۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تحول

۶۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش فروش

۱۳۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۹۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش ساخت و عمران

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۳۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تکنیک های فروش در ایران

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی بورس

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تور و گردشگری

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع (TQM)

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت صنعتی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ITIL

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ایمنی

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت زمان

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تکریم ارباب رجوع

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

طرح کسب و کار با Business Plan

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بانکداری

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول مارکتینگ

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تجارت الکترونیک

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بازار سرمایه

۸۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۸۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی اقتصاد برای مدیران

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیر حسابرسی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با صنعت مد و پوشاک

۳۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سبز

دوره جدید

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت شهروندی

دوره جدید

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی حقوق بین الملل خصوصی

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت اسلامی

دوره جدید

۷۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ادعا در پروژه

دوره جدید

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با تکنیک ارتباطی زبان بدن

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی اصول و استراتژی های بازاریابی

۸۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۶۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی سنجش اثربخشی آموزش به شیوه ROI

دوره جدید

۳۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه

دوره جدید

۳۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی بازاریابی و حضور موثر در نمایشگاه

دوره جدید

۳۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با مهندسی فاکتورهای انسانی

دوره جدید

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت برپایی نمایشگاه ها

دوره جدید

۳۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت شایستگی

دوره جدید

۳۵ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روابط بین الملل

دوره جدید

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کارتیمی

دوره جدید

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی ایرانگردی

دوره جدید

۲۰۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۹۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اینکوترمز

دوره جدید

۶۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیر فروشگاه اینترنتی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی حقوق ورزشی

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری

دوره جدید

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق تجارت بین الملل

۱۲۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۴۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد

دوره جدید

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق خصوصی

۱۰۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۴۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق داوری

۱۰۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بیمه

۱۲۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۹۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۰۰۰۰ ثبت نام