سایر دوره های علوم انسانی

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی جامعه شناسی اعتیاد

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی بهداشت روان

100 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی عمومی

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی روان شناسی اجتماعی

70 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی ورزشی

75 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی کودک و نوجوان

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی تربیتی

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی روان شناسی خانواده

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 95000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی ازدواج

90 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی رشد

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی مدیریت

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی جرم

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد

60 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی بالینی

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی استرس

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی درمان

80ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 150000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی عصب شناسی زبان

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی زبان

40ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی آزمونهای روانشناسی

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی فروش و مشتری

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی سلامت

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با روانشناسی اعصاب و غدد

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی انرژی درمانی

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 150000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی شخصیت

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 130000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی وسواس

40ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی آناگرام

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام