سایر دوره های علوم انسانی

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی جامعه شناسی اعتیاد

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی بهداشت روان

۱۰۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی عمومی

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روان شناسی اجتماعی

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی ورزشی

۷۵ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی کودک و نوجوان

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی تربیتی

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روان شناسی خانواده

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۹۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی ازدواج

۹۰ ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی رشد

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی مدیریت

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی جرم

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی بالینی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی استرس

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی درمان

۸۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۵۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی عصب شناسی زبان

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۲۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی زبان

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آزمونهای روانشناسی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی فروش و مشتری

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی سلامت

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با روانشناسی اعصاب و غدد

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی انرژی درمانی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۵۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی شخصیت

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی وسواس

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی روانشناسی آناگرام

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام