سایر دوره های صنایع

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی نرم افزار MSP

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت پروژه و استانداردPMBOK

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی نرم افزار p6

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ژاپنی (۵S)

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

۳۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۲۶۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بهبود مستمر

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی ۱۵۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(۲)

۲۰۰ساعت آموزش مجازی  ملی/بین المللی ۱۴۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی سرممیزی دوره های ISO

۵۰ ساعت آموزش مجازی استاندارد/بین المللی ۱۴۴۰۰۰ ثبت نام