سایر دوره های صنایع

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی نرم افزار MSP

30 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت پروژه و استانداردPMBOK

۷۰ ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی نرم افزار p6

30 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ژاپنی (5S)

30 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

30 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بهبود مستمر

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 150000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(2)

200ساعت آموزش مجازی  ملی/بین المللی 145000 ثبت نام

دوره آموزشی سرممیزی دوره های ISO

50 ساعت آموزش مجازی استاندارد/بین المللی 144000 ثبت نام