سایر دوره های زبان

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی زبان انگلیسی پیشرفته سطح ۱

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی سطح ۱

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان متوسط سطح ۱

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آمادگی برای آزمون تافل

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان مقدماتی سطح ۲

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی پیشرفته

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۰۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی مالی و اقتصاد

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

۱۰۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی مقدماتی

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۱۴۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی تربیت دبیر (Teaching For Esl)

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی آمادگی برای آزمون آیلتس

۴۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۴۰۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی گردشگری

۵۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۵۰۰۰ ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی تجارت

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۴۰۰۰۰ ثبت نام