سایر دوره های حسابداری

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰  ثبت نام

دوره آموزشی حسابداری پیشرفته

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۵۰۰۰۰  ثبت نام

دوره آموزشی حسابرسی

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۳۲۰۰۰  ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی

۸۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۰۸۰۰۰  ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار حسابداری پارسیان

۴۰ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۴۰۰۰۰  ثبت نام

دوره آموزشی حسابداری تکمیلی

دوره جدید

۵۰ ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی ۱۵۰۰۰۰  ثبت نام

 

 

نحوه ثبت نام                       مشاهده انواع گواهینامه های آموزشی                       فرم ثبت نام