سایر دوره های حسابداری

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی حسابداری مقدماتی

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000  ثبت نام

دوره آموزشی حسابداری پیشرفته

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 150000  ثبت نام

دوره آموزشی حسابرسی

80 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000  ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی

80 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 108000  ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار حسابداری پارسیان

40ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 140000  ثبت نام

دوره آموزشی حسابداری تکمیلی

دوره جدید

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 150000  ثبت نام

 

 

نحوه ثبت نام                       مشاهده انواع گواهینامه های آموزشی                       فرم ثبت نام