درباره آموزش مجازی

 

۱- تعریف:
    آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور روش غیرمستقیم آموزشی نظام­مندی است که بر اساس جدایی جغرافیایی استاد و فراگیر استوار است و روابط آموزشی بین اساتید و فراگیران بر پایه استفاده از فناوری نوین و وسایل ارتباطی و کمک آموزشی شکل می­گیرد. که این واحد با این ابزار سطح گسترده‎ای از مخاطبین را تحت پوشش قرار می‎دهد.

    آموزش غیرحضوری یا آموزش از راه دور روش غیرمستقیم آموزشی نظام مندی است که بر اساس جدایی جغرافیایی استاد و فراگیر استوار است و روابط آموزشی بین اساتید و فراگیران بر پایه استفاده از فناوری نوین و وسایل ارتباطی و کمک آموزشی شکل می گیرد. که این مرکز با این ابزار سطح گسترده‎ای از مخاطبین را تحت پوشش قرار می‎دهد.

 

۲- اهداف:
۱.  از بین بردن مرزها و فواصل جغرافیایی و فراهم آوردن امکانات آموزشی سراسری.
۲.  برنامه ‎ریزی جهت استفاده و بهره مندی فراگیران غیرمحدود، از آموزش‎های تخصصی مورد نیاز جهت تربیت و ارتقاء  نیروی متخصص
۳.  کاهش هزینه‎ های آموزشی با توجه به عدم محدودیت مکانی و زمانی.
۴.   فراهم آوردن زمینه‎ ی بهره‎وری گسترده و مؤثر از آموزش‎های تخصصی صنعت با استفاده از فناوری نوین.
۵.  ایجاد امکان آموزش‎های تخصصی صنعت برای مهندسین و تکنیسین مستقر در مناطقی که فاقد امکانات و منابع آموزشی می‎باشند. 

 

۳- شرح وظایف:
۱.     اطلاع رسانی و ثبت نام از علاقمندان شرکت در دوره‎های آموزشی
۲.     نیازسنجی آموزش‎های غیرحضوری با توجه به مقتضیات گروه‎های هدف
۳.     تدوین اولویت‎های آموزشی دوره با توجه به نتایج نیازسنجی
۴.     شناسایی و طبقه بندی مشکلات آموزشی بخش غیرحضوری و هماهنگی با گروه مشاوران جهت ارائه راهکارهای مناسب
۵.     برنامه ‎ریزی جهت برگزاری دوره‎های آموزشی عمومی و انگیزه سازی جهت تحت پوشش قرار دادن تمامی گروه‎های هدف
۶.     ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت کنندگان و اساتید دوره‎های آموزشی