اضافه شدن گواهینامه های مختلف از سراسر دنیا

گواهینامه بین المللی

اضافه شدن گواهینامه های مختلف از سراسر دنیا برای دانشجویان آکادمی. کلیه دانشجویان گرامی آکادمی مجازی ایرانیان از این پس می توانند با توجه به نیاز خود گواهینامه مورد نظر خود را انتخاب نموده و دریافت نمایند.