ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

>> ساختار سازمانی آکادمی مجازی ایرانیان

    ساختار سازمانی موسسه از آنجایی که ماهیت علمی و پژوهشی دارد یک ساختار وظیفه ای با قوانین ارگانیک می باشد که در قسمت ذیل چارت سازمانی مشاهده می شود: